KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. 42 6161429,

2) administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego– kadry2@krwiodawstwo.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu pobierania krwi, lub jej składników  od kandydatów na dawców i dawców  krwi,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy RCKiK w Łodzi ,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 lat, (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn. 06 marca 2019r.w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych osobowych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa: Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22.08.1997r. z późniejszymi zmianami.

9) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie pobierania krwi lub jej składników,

10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c) 2019 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio