KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
Działy i pracownie

Dział  Ekspedycji

Kierownik mgr Małgorzata Zimnicka

tel. 42 61 61 413

Główne zadanie działu to przyjmowanie zapotrzebowań ze szpitali na krew i preparaty krwiopochodne oraz ich dystrybucja.
Dyżur w dziale Ekspedycji trwa 24 godziny na dobę. Informacji o akcjach pobierania krwi można dowiedzieć się na stronie internetowej.


Dział Dawców i Pobierania

Kierownik lek. med. Małgorzata Wiśniewska

tel. 42 61 61 412, 42 61 61 405

doradca@krwiodawstwo.pl

W skład Działu Pobierania wchodzą:
1.    Sekcja Pobierania
2.    Punkty Pobrań  

Do najważniejszych zadań Działu Pobierania należą:
1.    Pobieranie krwi pełnej  metodą konwencjonalną i autotransfuzji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i procedurami.
2.    Wykonywanie zabiegów plazmaferezy automatycznej
3.    Wykonywanie zabiegów trombaferezy automatycznej.
4.    Pobieranie od dawców  próbek krwi celem wykonania badań w kierunku nosicielstwa chorób zakaźnych i  badań serologicznych.
5.    Sprawowanie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad dawcami w trakcie pobierania krwi i jej składników oraz bezpośrednio po   zakończeniu procesu pobierania.
6.    Wydawanie posiłków regeneracyjnych dawcom po oddaniu krwi.
7.    Prowadzenie  obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości  związanej z  procesami pobierania krwi i jej składników .
8.    Udział w ekipach wyjazdowych organizowanych przez Sekcję Propagowania Honorowego Krwiodawstwa.
9.    Współpraca z Dyrekcją RCKiK oraz Kierownikami innych Działów w zakresie pobierania krwi i jej składników  oraz akcji honorowego krwiodawstwa.
10.  Dbanie o właściwą , uprzejmą i kulturalną obsługę dawców.
11.    Zapewnienie na terenie Działu odpowiednich warunków do pobierania krwi i jej składników.  


Sekcja Organizacji Honorowego Krwiodawstwa

Kierownik mgr Aneta Świątczak                                                                                                                            

tel. 42 6161416, 42 6161407

a.swiatczak@krwiodawstwo.pl
propagowanie@krwiodawstwo.pl

Sekcja Organizacji Honorowego Krwiodawstwa zajmuje się propagowaniem honorowego krwiodawstwa, organizowaniem wyjazdowego pobierania krwi oraz koordynowaniem jego przebiegu. Tutaj można uzyskać informacje gdzie i w jakich godzinach odbywają się aktualnie "ekipy"wyjazdowe na terenie naszego województwa. Pracownicy tego działu już od 15  lat prowadzą systematycznie akcję promującą honorowe krwiodawstwo wśród młodzieży szkół średnich i wyższych. W okresie roku szkolnego można więc uzgodnić przeprowadzenie prelekcji na ten temat lub zorganizowanie pobierania krwi na terenie szkoły lub uczelni.


Dział Immunologii Transfuzjologicznej

Kierownik: mgr Monika Kacprzak, specjalista lab. transfuzjologii med.

tel. 42 61 61 422, 42 61 61 430

m.kacprzak@krwiodawstwo.pl

W skład Działu wchodzą:

Pracownia Badań Konsultacyjnych
Pracownia Grup Krwi Krwiodawców
Pracownia Serologii Biorców


Pracownia Grup Krwi Krwiodawców

Kierownik mgr Jolanta Adamczewska

tel. 42 61 61 420, 42 61 61 460

W Pracowni tej wykonuje się wszystkie podstawowe badania serologiczne (określanie grupy krwi, kontrola przeciwciał odpornościowych) dawców krwi oraz kontrolę  serologiczną każdej donacji po pobraniu krwi (układ ABO i antygen D z układu Rh).


Pracownia Badań Konsultacyjnych

Kierownik mgr Monika Kacprzak

tel. 42 61 61 422, 42 61 61 427
telefon kontaktowy po godzinie 15-tej: 42 61 61 479

m.kacprzak@krwiodawstwo.pl

W Pracowni tej wykonuje się badania konsultacyjne, w przypadku trudności na jakie napotykają pracownicy pracowni serologicznych znajdujących się na terenie woj. łódzkiego przy wykonywaniu rutynowych badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej. Identyfikuje się wykryte przeciwciała, wydaje zalecenia dotyczące serologicznych wskazań w przypadku konieczności leczenia krwią, wykonuje diagnostykę w przypadku wystąpienia ChHPN, serologiczną diagnostykę powikłań poprzetoczeniowych itp. Wykonuje się także badania w kierunku przeciwciał anty-HLA u biorców składników krwi oraz poszukuje się odpowiednich dawców koncentratów płytek krwi dla zimmunizowanych biorców.


Pracownia Serologii Biorców

Kierownik mgr Marta Piwońska

tel. 42 61 61 423

m.piwonska@krwiodawstwo.pl

W Pracowni tej wykonuje się rutynowe badania serologiczne: badanie grupy krwi, kontrola przeciwciał odpornościowych, próba serologicznej zgodności pomiędzy biorcą i dawcą przed przetoczeniem krwi dla pacjentów z podmiotów leczniczych, z którymi RCKiK w Łodzi zawarło umowę na wykonywanie tych badań.


Dział Zapewnienia Jakości i Sprawozdawczości

Kierownik mgr Magdalena Graczyk

te. 42 61 61 433, 42 6161432, 42 6161449

m.graczyk@krwiodawstwo.pl

Sekcja Szkoleń i Nadzoru nad Krwiolecznictwem  tel. 42 6161442
Zajmuje się nadzorem nad Systemem Zapewnienia Jakości obejmującym struktury organizacyjne, procesy i dokumentację RCKiK w Łodzi oraz szkoleniami i nadzorem w zakresie krwiolecznictwa w regionie objętym jego działaniem.
Do najważniejszych zadań związanych z Systemem Zapewnienia Jakości należą:

 • zarządzanie jakością i kontrola zmian
 • nadzór nad organizacją pracy w zakresie krwiolecznictwa
 • zarządzanie dokumentacją i nadzór na wyposażeniem
 • monitorowanie wszystkich etapów pracy począwszy od kwalifikacji dawców aż po wydawanie wytworzonych składników krwi.
 • prowadzenie kontroli i monitorowanie jakości składników krwi
 • kwalifikowanie krwi i jej składników do użytku
 • rozpatrywanie reklamacji
 • audytowanie poszczególnych obszarów działania

Zadaniami związanymi ze szkoleniami i nadzorem w zakresie krwiolecznictwa w podmiotach leczniczych oraz sprawozdawczością zajmuje się wyodrębniona w DZJ Sekcja Szkoleń i Nadzoru nad Krwiolecznictwem.
 


Dział Preparatyki

Kierownik Dr n. med. Agnieszka Gronowska

tel. 42 6161463, 42 6161461

a.gronowska@krwiodawstwo.pl

Dział ten zajmuje się przetwarzaniem pobranej krwi i osocza oraz sporządzaniem odpowiednich składników krwi zgodnie z zapotrzebowaniem szpitali całego województwa łódzkiego.
Wytwarzane składniki w RCKIK w Łodzi to:

 • Koncentrat Krwinek Czerwonych i jego odmiany
 • Osocze Świeżo Mrożone
 • Krioprecypitat
 • Koncentrat Krwinek Płytkowych i jego odmiany

Dział ten zajmuje się również mrożeniem i przechowywaniem komórek macierzystych z krwi obwodowej i szpiku do przeszczepów allogenicznych.


Dział Laboratoryjny

Kierownik mgr Joanna Górska

tel. 42 61 61 453, 42 61 61 489

j.gorska@krwiodawstwo.pl

Wykonuje badania kwalifikujące dawcę do oddania krwi oraz preparaty krwi do użytku klinicznego.
Dział składa się z następujących Pracowni:
- Analiz Lekarskich, gdzie wykonywane są oznaczenia hematologiczne oraz badania w ramach kontroli jakości krwi i jej składników
- Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew, gdzie wykonuje się przeglądowe badania z zakresu serodiagnostyki wirusów HBV, HCV,HIV oraz w kierunku zakażenia kiłą
- Biologii Molekularnej, gdzie wykonuje się przeglądowe badania wirusologiczne technikami biologii molekularnej w zakresie wykrywania materiału genetycznego wirusów RNA HCV, RNA HIV, DNA HBV
Prawidłowe wyniki wykonanych badań na życzenie dawcy wydawane są w Dziale Dawców, a w przypadku stwierdzonych odchyleń od wartości prawidłowych, krwiodawca jest informowany listownie o konieczności zgłoszenia się po ich odbiór.


Dział Administracyjno – Techniczny

Kierownik Wiesława Tomaszewska

tel. 42 61 61 462, 42 61 61 465

adm@krwiodawstwo.pl


Dział Finansowo Księgowy

Kierownik mgr Alicja Kowalczyk-Góra

tel. 42 61 61 451, 42 61 61 418, 42 61 61 436

a.gora@krwiodawstwo.pl


Dział Kadr

Kierownik mgr Mirosława Turska

tel. 42 61 61 419

kadry@krwiodawstwo.pl                                                                                                                                                                                            

 

Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c) 2017 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio