Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Przetargi

2017-02-13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania reżimu sanitarno- epidemiologicznego RCKiK w Łodzi na lata 2017/2019.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania reżimu sanitarno- epidemiologicznego RCKiK w Łodzi na lata 2017/2019.Nr sprawy: ZP -UP 6 sprzątanie/2017 

OGŁOSZENIE 

SIWZ 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

TERMIN WIZJI LOKALNEJ : 17.02.2017r godz. 9:30. Spotkanie w portierni głównej od ul. Franciszkańskiej 17/25

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

OTWARCIE OFERT 

WYNIK POSTĘPOWANIA


2017-02-06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratów Krwinek Czerwonych  w ilości 5000 sztuk

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratów Krwinek Czerwonych  w ilości 5000 sztuk

OGŁOSZENIE
SIWZ  

PYTANIA I ODPOWIEDZI

OTWARCIE OFERT

WYBÓR OFERTY 


2017-02-06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę mikrokuwet do oznaczania poziomu hemoglobiny na  posiadanych hemoglobinometrach HemoCue 201 DM wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę mikrokuwet do oznaczania poziomu hemoglobiny na  posiadanych hemoglobinometrach HemoCue 201 DM wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami.

OGŁOSZENIE 
SIWZ  

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

OTWARCIE OFERT

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 


2017-02-03

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi.  7 Pakietów. Nr sprawy:  ZP-DU pojemniki-krew 3/2017
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi.  7 Pakietów. Nr sprawy:  ZP-DU pojemniki-krew 3/2017

-  Pakiet nr 1 - zestawy pojemników potrójnych góra – dół z RW     - 45000sztuk

-  Pakiet nr 2 - pojemniki puste o pojemności 150ml                          -  2000sztuk

-  Pakiet nr 3 - pojemniki puste o pojemności 4 x 150ml                    -  1000sztuk

-  Pakiet nr 4 - pojemniki puste o pojemności 300ml                          -  1000sztuk

-  Pakiet nr 5 - pojemniki puste o pojemności 600ml                          -  1000sztuk

-  Pakiet nr 6 - pojemniki puste o pojemności 1000ml                        -    500 sztuk

-  Pakiet nr 7 - pojemniki płytkowe o pojemności 1000ml                  -    500 sztuk

OGŁOSZENIE 

SIWZ  

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

SPROSTOWANIE DO SIWZ 

OTWARCIE OFERT 

OCENA I WYBÓR OFERT 


2017-01-05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę jakościowych testów do badań  automatycznych przeciwciał anty Treponema pallidum wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałami zużywalnymi dla diagnostyki 260 000 donacji w okresie 48 miesięcy na analizatorze będącym w posiadaniu Zamawiającego (analizator PK 7300 firmy Beckman Coulter)

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę jakościowych testów do badań  automatycznych przeciwciał anty Treponema pallidum wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałami zużywalnymi dla diagnostyki 260 000 donacji w okresie 48 miesięcy na analizatorze będącym w posiadaniu Zamawiającego (analizator PK 7300 firmy Beckman Coulter)

OGŁOSZENIE
SIWZ  

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

OTWARCIE OFERT 

WYNIK POSTĘPOWANIA 


2016-12-30

      OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę jakościowych testów do badań  automatycznych metodą chemiluminescencji markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew tj. HBsAg wraz z testami potwierdzenia, anty-HCV, HIV Ag/Ab wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałów zużywalnych dla diagnostyki 260 000 donacji w okresie 48 miesięcy wraz z dzierżawą urządzeń niezbędnych do wykonania w/w badań kompatybilnych z systemem komputerowym posiadanym przez Zamawiającego.

 

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę jakościowych testów do badań  automatycznych metodą chemiluminescencji markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew tj. HBsAg wraz z testami potwierdzenia, anty-HCV, HIV Ag/Ab wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałów zużywalnych dla diagnostyki 260 000 donacji w okresie 48 miesięcy wraz z dzierżawą urządzeń niezbędnych do wykonania w/w badań kompatybilnych z systemem komputerowym posiadanym przez Zamawiającego.

 Termin wykonania zamówienia:     48 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki wymagane od oferentów: 

Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24ust.1 i ust 5pkt 1-5 i 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95                                                        

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska fax. 42 61-61-403, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium :  Zamawiający wymaga wniesienia  wadium w kwocie 30000,00zł

Miejsce i termin składania ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do  dnia

  10.02.2017r do godziny 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu  10.02.2017r

o godz. 11:00 sala konferencyjna I piętro

Data przekazania ogłoszenia   Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – 30.12.2016r                                               

Termin związania ofertą – 60 dni

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Kryteria oceny ofert:   

 Cena                          - 60

 Wielkość opakowań – 10

 Kalibracja testów      - 10

Zużycie wody             - 10

Uniwersalne statywy  - 5

Termin płatności        – 5 

SIWZ 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

PYTANIA I ODPOWIEDZI II 

Termin wizji lokalnej wyznaczono na 02.02.2017r w siedzibie Zamawiającego w Pracowni Czynników zakażnych przenoszonych przez krew,

PROTOKÓL Z OTWARCIA OFERT 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 


2016-12-14
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługę wykonywania badań dla 30000 ± 20% próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA Parwowirusa B19 metodami NAT.
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługę wykonywania badań dla 30000 ± 20% próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA Parwowirusa B19 metodami NAT.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

OTWARCIE OFERT

Do  godziny 10:00 wpłynęły 2 oferty

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wartość szacunkową zamówienia brutto –199841,40zł

Oferta nr 1  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; Poznań ul. Marcelińska 44

Cena oferty netto - 145200,00zł  : brutto - 178596,00zł

Czas wykonywania badań -   do 5 dni

Termin płatności - 41 dni

Oferta nr 2  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Lublin ul. I Armii Wojska Polskiego 8

Cena oferty netto - 158400,00zł  : brutto - 194832,00zł

Czas wykonywania badań -  5 dni

Termin płatności - 42 dni

OCENA OFERT 

WYBÓR OFERTY

     Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi,  informuje że  w w/w postępowaniu  oferta Nr 1 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; Poznań ul. Marcelińska 44  otrzymała 100 punktów, spełnia wymagania zawarte w siwz  i  uzyskała najlepszy bilans punktowy.

 Podpisanie umowy nastąpi dnia  12.01.2017r.

 


2016-12-14
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę urządzenia pulującego wraz z systemem sterowania, niezbędnych do przeprowadzenia w osoczu krwiodawców  badań DNA ParvoB19/RNA HAV w pulach, , metodami automatycznymi z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem, na analizatorach będących w posiadaniu Zamawiającego(Procleix Panther System firmy Gen Probe)
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę urządzenia pulującego wraz z systemem sterowania, niezbędnych do przeprowadzenia w osoczu krwiodawców  badań DNA ParvoB19/RNA HAV w pulach, , metodami automatycznymi z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem, na analizatorach będących w posiadaniu Zamawiającego(Procleix Panther System firmy Gen Probe)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

SIWZ

OTWARCIE OFERT 

Do 28.12.2016r do  godziny 10:00 wpłynęła 1 oferta

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wartość szacunkową zamówienia brutto –199841,40zł

Oferta nr 1 Grifols Polska Sp. z o.o. Warszawa ul. Grzybowska 87

Cena oferty netto - 264000,00zł  : brutto - 288720,00zł

Możliwość użycia tych samych statywów z próbkami w aparacie - TAK

Ocena testu przez IHIT w Warszawie  -      TAK

Termin płatności - 30 dni

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi ul. Franciszkańska 17/25 niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych

oraz dzierżawę urządzenia pulującego wraz z systemem sterowania (komputer, automatyczny układ podtrzymywania napięcia), niezbędnych do przeprowadzenia w osoczu krwiodawców badań DNA Parvo B19/RNA HAV w pulach, metodami automatycznymi z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem, na analizatorach będących w posiadaniu Zamawiającego (Procleix Panther System firmy Gen Probe).

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wartość szacunkową zamówienia brutto –199841,40zł.

 Cena zaoferowana brutto wynosi - 288720,00zł

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,  którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 


2016-12-09
ZAPYTANIE O CENĘ na usługę ubezpieczenia pojazdóRCKiK w Łodzi na lata 2016/2017
W wyniku postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę  na usługę ubezpieczenia pojazdów na lata 2017/2018 do dnia 09.12.2016r do godz. 11;00 wpłynęły 2 oferty.

OFERTA NR 1 Ergo Hestia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Sopot ul. Hesti 1; Oddz. Łódź ul. Nawrot 12

Cena oferty brutto -  93540,00zł

OFERTA NR 2- PZU S.A. Warszawa ul. Jana Pawła II 24, Oddz. Klienta Kluczowego 90-965 Łódź ul. Zamenhofa16 

Cena oferty brutto - 74199,60zł

Oferta nr 2 PZU S.A. zaoferowała najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania zawarte w siwz

Podpisanie umowy nastąpi  14.12.2016r.

 

 


2016-12-07
OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na dostawę sprzętu jednorazowego użycia do pobierania składników krwi  metodą aferezy przy pomocy separatorów krwi Firmy Baxter. Nr. sprawy ZP - DP 8/2016
 
OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na dostawę sprzętu jednorazowego użycia do pobierania składników krwi  metodą aferezy przy pomocy separatorów krwi Firmy Baxter. Nr. sprawy ZP - DP 8/2016

OGŁOSZENIE

SIWZ

PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu jednorazowego użycia do pobierania składników krwi  metodą aferezy przy pomocy separatorów krwi Firmy Baxter  do dnia  15.12.2016r do  godziny 10:00 wpłynęła 1 oferta

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wartość szacunkową zamówienia brutto –237507,12 zł

Oferta nr 1   Medservice Pro Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 7 ; 40 - 580 Katowice

wartość oferty brutto - 251969,40zł

termin dostawy - od 8 do 13 dni

termin płatności - od 31 do 40 dni

WYBÓR OFERTY

 


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c)
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/vhosts/krwiodawstwo.pl/httpdocs/stopka.php on line 77
2020 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio