Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Działy i pracownie

Dział Ekspedycji
 kierownika mgr Małgorzata Zimnicka

tel.42 61 61 413

m.zimnicka@krwiodawstwo.pl

Główne zadanie działu to realizacja i przyjmowanie zapotrzebowań ze szpitali na krew i preparaty krwiopochodne oraz ich dystrybucja.

Dyżur w dziale Ekspedycji trwa 24 godziny na dobę. Informacji o akcjach pobierania krwi można dowiedzieć się na stronie internetowej.

W skład Działu Ekspedycji wchodzą:

 1.Ekspedycja

tel. 42 61 61 437

 2.Magazyn Krwi

 3.Komórka Księgowości

tel. 42 61 61 439


Dział Dawców i Pobierania

po kierownika lekarz medycyny Mariusz Kasiński

tel.42 61 61 456

W skład Działu Dawców i Pobierania wchodzą:

1. Rejestracja

tel. 42 61 61 457

e-mail : rejestracja@krwiodawstwo.pl

Zadania Działu Rejestracji obejmują:

Rejestracja Kandydatów na dawców krwi i jej składników metodą aferezy oraz Kandydatów na dawców szpiku kostnego.

Kwalifikacja lekarska kandydatów na dawców krwi i jej składników do oddania krwi

2.Sekcja Pobierania

kierownik Katarzyna Mikołajczyk

tel.42 61 61 474

tel.42 61 61 459

Zadania Sekcji Pobierania obejmują:

Pobieranie krwi pełnej metodą konwencjonalną i autotransfuzji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i procedurami.

Wykonywanie zabiegów plazmaferezy automatycznej.

Wykonywanie zabiegów trombaferezy automatycznej.

Pobieranie od dawców  próbek krwi celem wykonania badań w kierunku nosicielstwa chorób zakaźnych i  badań serologicznych.

Sprawowanie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad dawcami w trakcie pobierania krwi i jej składników oraz bezpośrednio po zakończeniu procesu pobierania.

Wydawanie posiłków regeneracyjnych dawcom po oddaniu krwi.

Prowadzenie  obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości  związanej z  procesami pobierania krwi i jej składników .

 Udział w ekipach wyjazdowych organizowanych przez Sekcję Propagowania Honorowego Krwiodawstwa.

 Współpraca z Dyrekcją RCKiK oraz Kierownikami innych Działów w zakresie pobierania krwi i jej składników oraz akcji honorowego krwiodawstwa.

 Dbanie o właściwą, uprzejmą i kulturalną obsługę dawców.

 Zapewnienie na terenie Działu odpowiednich warunków do pobierania krwi i jej składników. 

3.Gabinety Lekarskie

tel. 42 61 61 405, 42 61 61 467, 42 61 61 497

4. Punkty Pobrań


Sekcja Organizacji Honorowego Krwiodawstwa                                                                                                                  

tel. 42 61 61 407

tel.42 61 61 416

propagowanie@krwiodawstwo.pl

Sekcja Organizacji Honorowego Krwiodawstwa zajmuje się propagowaniem honorowego krwiodawstwa, organizowaniem  i  planowaniem ekip wyjazdowych oraz koordynowaniem jego przebiegu.

Dawca, jak również organizator może uzyskać informacje gdzie i w jakich godzinach odbywają się zbiórki krwi na terenie województwa łódzkiego. Sekcja współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi, przeprowadzamy kilka razy w roku prelekcje na temat honorowego oddawania krwi.

Pracownicy sekcji organizują akcje wyjazdowe w ośrodkach gminnych, a także w zakładach pracy.

Wszelkie informacje o zbiórkach, ciekawostki z ekip prosimy zgłaszać na adres propagowanie@krwiodawstwo.pl

Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem zbiórki krwi na terenie województwa łódzkiego podajemy numer telefonu 42 61 61 416 lub na adres mailowy propagowanie@krwiodawstwo.pl


Dział Immunologii Transfuzjologicznej

Kierownik: mgr Monika Kacprzak, specjalista lab. transfuzjologii med.

tel. 42 61 61 422

m.kacprzak@krwiodawstwo.pl

42 61 61 430

W skład Działu Immunologii Transfuzjologicznej wchodzą:

1.Pracownia Badań Konsultacyjnych

Kierownik: mgr Monika Kacprzak, specjalista lab. transfuzjologii med.

tel. 42 61 61 422

W Pracowni tej wykonuje się badania konsultacyjne, w przypadku trudności na jakie napotykają pracownicy pracowni serologicznych znajdujących się na terenie woj. łódzkiego przy wykonywaniu rutynowych badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej. Identyfikuje się wykryte przeciwciała, wydaje zalecenia dotyczące serologicznych wskazań w przypadku konieczności leczenia krwią, wykonuje diagnostykę w przypadku wystąpienia ChHPN, serologiczną diagnostykę powikłań poprzetoczeniowych itp. Wykonuje się także badania w kierunku przeciwciał anty-HLA u biorców składników krwi oraz poszukuje się odpowiednich dawców koncentratów płytek krwi dla zimmunizowanych biorców.

2.Pracownia Grup Krwi Krwiodawców

Kierownik mgr Jolanta Adamczewska

tel. 42 61 61 460

j.adamczewska@krwiodawstwa.pl

tel.42 61 61 420

W Pracowni tej wykonuje się wszystkie podstawowe badania serologiczne (określanie grupy krwi, kontrola przeciwciał odpornościowych) dawców krwi oraz kontrolę  serologiczną każdej donacji po pobraniu krwi (układ ABO i antygen D z układu Rh).

 


Dział Zapewnienia Jakości

Kierownik mgr Magdalena Graczyk

tel. 42 61 61 433

m.graczyk@krwiodawstwo.pl

tel. 42 61 61 432

Dział zajmuje się nadzorem nad Systemem Zapewnienia Jakości obejmującym struktury organizacyjne, procesy i dokumentację RCKiK w Łodzi oraz szkoleniami i nadzorem w zakresie krwiolecznictwa w regionie objętym jego działaniem.

Do najważniejszych zadań związanych z Systemem Zapewnienia Jakości należą:

Organizowanie i monitorowanie

Nadzór nad organizacją pracy w zakresie krwiolecznictwa

Zarządzanie dokumentacją, zapewnienie jakości i nadzór na wyposażeniem w aparaturę, sprzętu jednorazowego użytku i odczynników

Monitorowanie wszystkich etapów pracy począwszy od kwalifikacji dawców aż po wydawanie wytworzonych składników krwi.

Prowadzenie kontroli i monitorowanie jakości składników krwi Kwalifikowanie krwi i jej składników do użytku

Rozpatrywanie reklamacji

Audytowanie poszczególnych obszarów działania

Zadania związane ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi  i nadzorem w zakresie krwiolecznictwa w podmiotach leczniczych oraz sprawozdawczością zajmuje się wyodrębniona w DZJ Sekcja Szkoleń i Nadzoru nad Krwiolecznictwem.

1.Sekcja Szkoleń i Nadzoru nad Krwiolecznictwem

Kierownik mgr Magdalena Graczyk

tel. 42 61 61 442

 


Dział Preparatyki

Kierownik Dr n. med. Agnieszka Gronowska

tel. 42 6161461

a.gronowska@krwiodawstwo.pl

42 61 61 463

Dział ten zajmuje się przetwarzaniem pobranej krwi i osocza oraz sporządzaniem odpowiednich składników krwi zgodnie z zapotrzebowaniem szpitali całego województwa łódzkiego.

Wytwarzane składniki w RCKIK w Łodzi to:

Koncentrat Krwinek Czerwonych i jego odmiany

Osocze Świeżo Mrożone

Krioprecypitat

Koncentrat Krwinek Płytkowych i jego odmiany


Dział Laboratoryjny

Kierownik specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej  mgr Joanna Górska

tel. 42 61 61 453

j.gorska@krwiodawstwo.pl

Wykonuje badania kwalifikujące dawcę do oddania krwi oraz preparaty krwi do użytku klinicznego.

W skład Działu Laboratoryjnego wchodza następujące Pracownie:

1. Pracownia Analiz Lekarskich i  Chemiczna

Kierownik specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej  mgr Joanna Górska

W dziale wykonywane są oznaczenia hematologiczne oraz badania w ramach kontroli jakości krwi i jej składników

tel. 42 61 61 410

2. Pracownia Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew

Kierownik mgr Urszula Mucha

tel. 42 61 61 483

W dziale wykonuje się przeglądowe badania z zakresu serodiagnostyki wirusów HBV, HCV,HIV oraz w kierunku zakażenia kiłą

3. Pracownia Biologii Molekularnej

?Kierownik specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej  mgr Joanna Górska

tel. 42 61 61 411

W pracowni wykonuje się przeglądowe badania wirusologiczne technikami biologii molekularnej w zakresie wykrywania materiału genetycznego wirusów RNA HCV, RNA HIV, DNA HBV

Prawidłowe wyniki wykonanych badań na życzenie dawcy wydawane są w Dziale Dawców, a w przypadku stwierdzonych odchyleń od wartości prawidłowych, krwiodawca jest informowany listownie o konieczności zgłoszenia się po ich odbiór


Sekcja IT

HELPDESK

Kinga Ciszewska, Tomasz Stępniak

tel. 42 61 61 406, kom. 601 225 023

pomoc@krwiodawstwo.pl

 


 

Dział Administracyjno – Techniczny

Lilianna Bartoszczyk

Kierownik Działu Administarcyjno-Technicznego

tel. 667 033 300

tel. 42 61 61 465

l.bartoszczyk@krwiodawstwo.pl

Sylwia Drzewiecka

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

tel. 609 044 355

tel. 42 61 61 464

s.drzewiecka@krwiodawstwo.pl


 

Dział Finansowo Księgowy

 

Sprzedaż/Fakturowanie 

tel.42 61 61 494

Płace

tel. 42 61 61 418

Księgowość

tel. 42 61 61 436

Kasa

tel. 42 61 61 431


Samodzielne Stanwisko Pracy ds. Kadr

Kierownik Mirosława Turska

tel. 42 61 61 419

kadry@krwiodawstwo.pl      


 

Samodzielne Stanowisko  Pracy ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Izabela Piotrowska

 


Samodzielne Stanowisko  Pracy Radcy Prawnego

tel.42 61 61 450

 


Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora ds. Ochrony Radiologicznej

mgr Michał Bubiński

 tel. 42 61 61 463, 501 711 893

michal.bubinski@gmail.com


Samodzielne Stanowisko Pracy Specjalisty ds. Przeciwpożarowych

Radosław Rutkowski

 


Dział Farmacji Szpitalnej

Kierownik mgr Małgorzata Sarniak

tel. 42 61 61 439

Dział Farmacji Szpitalnej zaopatruje  w koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę pacjentów w ramach „ Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne”, okres realizacji lata 2019-2023.

Link do treści Narodowego Programu: https://www.gov.pl/web/nck/program-polityki-zdrowotnej-pn-narodowy-program-leczenia-chorych-na-hemofilie-i-pokrewne-skazy-krwotoczne

Na stronie 28  Narodowego Programu znajduje się wykaz skaz krwotocznych i innych grup pacjentów objętych programem.

Na stronie 29  Narodowego Programu znajdują się „Kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej oraz kryteria wyłączające z programu polityki zdrowotnej”.

Prosimy o składanie zamówień na czynniki krzepnięcia i desmopresynę w systemie, dostępnym pod adresem : https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

W razie awarii systemu należy wypełnić zamówienie w formie papierowej i wysłać faxem (42 61 61 495) lub skanem jako załącznik na adres: ekspedycja@krwiodawstwo.pl

Wzór zamówienia na czynniki krzepnięcia - PDF do pobrania

 

 

 

Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c)
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/vhosts/krwiodawstwo.pl/httpdocs/stopka.php on line 77
2021 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio